028.62840651

Bảo vệ cho trường học có nhận phụ cấp trách nhiệm hay không

Quy định về mức phụ cấp trách nhiệm công việc được áp dụng cho nhân viên bảo vệ tuy nhiên nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính nhà nước thì không được áp dụng đối với quy định này.

Căn cứ theo phản ảnh của ông Hồng Tuyến (thường trú tại Đắk Lắk) phản ảnh về việc quy định về nhân viên bảo vệ được hưởng phụ cấp trách nhiệm nhưng nhân viên bảo vệ của trường học lại không được hưởng chế độ phụ cấp này.

Được biết ông Tuyến đã làm tại trường học nhiều năm và đều nhận được chi phí phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ, tuy nhiên thanh tra kho bạc sau khi rà soát nói rằng không đúng theo quy định và đã yêu cầu thu hồi số tiền đã chi trả do thông tư quy định thì phụ cấp không áp dụng cho nhân viên bảo vệ trường học.

Tuy nhiên đúng như quy định tại Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1 áp dụng đối với nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo baove24h.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *